Loading...

Bacaan Wirid Dzikir Sesudah Simpulan Sholat Fardhu Lengkap Dengan Artinya

Loading...
Setelah kita melaksanakan Sholat Fardhu atau lima waktu sebaiknya kita tidak eksklusif beranjak pergi dulu namun hendaknya kita melaksanakan Djikir dan berdoa, sebab melaksanakan Dzikir dan Doa sesudah Sholat Fardhu sangat dianjurkan bagi muslim untuk selalu mengingat Allah. Dan juga salah satu waktu yang elok untuk berdoa dan mustajab yakni dikala selesai melaksanakan sholat fardhu.

Baca juga : Inilah waktu yang mustajab untuk berdoa

sumber image : liputan hikmah

Sesudah kita melaksanakan sholat fardhu sebaiknya kita melaksanakan Djikir dan berdoa, ini merupakan amalan rutinintas wirid assalafush shalih yang sangat baik untuk kita amalkan dan juga didasari dengan Sunnah Nabi.   Allah SWT juga memerintahkan untuk banyak berdjikir sebagaimana Firmannya:

Hai Orang-orang yang beriman, sebutlah Allah (berdzikirlah) dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. ( Al-Ahzab : 41 ).

Dan barangsiapa yang berpaling dari zikir-Ku, maka bahu-membahu baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari tamat zaman dalam keadaan buta". (QS. 20:124)

Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah.Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram. (QS. 13:28)

Ada aneka macam djikir yang dianjurkan sesudah selesai Sholat Fardhu mulai dari baca Istighfar, Alfatihah, Ayat qursi, Sholawat dan Ayat- ayat lainnya dan biasanya dengan ditutup dengan doa- doa penting.

Berikut dibawah ini Bacaan Wirid Dzikir yang umumnya seringnya dibaca Setelah selesai melaksanakan Sholat Fardhu Lengkap Dengan Artinya:


1.
Astaghfirullaahal-`azhiim, alladzii laa ilaaha illaa huwal¬hayyul-qayyuum, wa atuubu ilaiih. 3x

"Saya mohon ampun kepada Allah Yang Mahabesar, tidak ada ilahi melainkan Dia, Yang Mahahidup yang terus-menerus mengurus makhluk-Nya, dan saya bertobat kepada-Nya. "

2.
Laa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syarikalah, lahul-mulku wa lahul-hamdu yuhyii wa yumiitu wa huwa `alaa kulli syai'in qadiir.

"Tidak ada ilahi yang wajib disembah kecuali Allah, Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nyalah segala kerajaan, dan bagi-Nya segala puji. Dialah yang menghidupkan dan memati¬kan, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu."

3.
Allaahumma antas-salaamu wa minkas-salaamu wa ilaika ya'uudus-salaamu fa hayyinaa rabbanaa bis-salaami wa adkhilnal-jannata daaras-salaami tabaarakta rabbanaa wa ta'aalaita yaa dzal-jalaali wal-ikraam.

"Ya Allah, Engkau yakni Zat yang mempunyai kesejahteraan dan daripada-Mulah kesejahteraan itu dan kepada-Mulah akan kembali Zagi segala kesejahteraan itu, maka hidupkanlah kami ya Allah dengan sejahtera. Dan masukkanlah kamz ke dalam nirwana kampung kesejahteraan. Engkaulah yang kuasa memberi berkah yang banyak dan Engkaulah Yang Mahatinggi, wahai Zat yang mempunyai keagungan dan kemuliaan."

4.
Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Al-hamdu lillaahi rabbil'aalamiin. Ar-rahmaanir-rahiim. Maaliki yaumid-diin. iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin. Ihdinash-shiraathal-mustaqiim. Shiraathal-ladziina an'amta'alaihim ghairil-maghdhuubi 'alaihim wa ladh-dhaalliin. Aamiin.

"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, Yang Maha Pengasih, Maha Pencayang, Pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang Zurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya; bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. Semoga Allah memperkenankan."

5.
Wa ilaahukum ilaahuw waahidun laa ilaaha illaa huwar-rahmaanur-rahiim.

"Tuhanmu yakni Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada ilahi melainkan Dia, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. "

6.
Allaahu laa ilaaha illaa huwal-hayyul-qayyuum, laa ta'¬khudzuhuu sinatuw wa laa nauum, lahuu maa fis-samaawaati wa maa fil-ardh, man dzal-ladzii yasyfa`u `indahuu illaa biidznih, ya'lamu maa baina aidiihim wa maa khalfahum wa laa yuhiithuuna bisyai'im min `ilmihii illaa bimaa syaa', wa¬si'a kursiyyuhus-samaawaati wal-ardh, wa laa ya'uuduhuu hifzhuhumaa wa huwal-`aliyyul-`azhim.

"Allah, tidak ada ilahi selain Dia. Yang Mahahidup, Yang terus-menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk dan tidak tidur. Milik-Nya apa yang ada di kmgit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang sanggup memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya. Dia mengetahui apa yang di iiadapan mereku dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apa pun ihwal ilmu-Nya melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursi-Nya mencakup langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia Mahatinggi, Mahabesar. "

7.
Ilaahi yaa rabbii "Wahai Tuhan kami. "

Subhaanallaahi 33x "Mahasuci Allah," 33x
  
Al-hamdu lillaahi 33x "Segala puji bagi Allah, " 33x

Allaahu akbar 33x "Allah Maha besar," 33x

8.
Allaahu akbar kabiiraw wal-hamdu lillaahi katsiiraw wa subhaanallaahi bukrataw wa ashilaa. Laa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariika lah, lahul-mulku wa lahul-hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa `alaa kulli syai'in qadiir.

"Allah Mahabesar lagi tepat kebesaran-Nya. Segala puji hanya bagi Allah dengan kebanggaan yang banyak. Mahasuci Allah sepanjang pagi dan petang. Tidak ada ilahi melainkan Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dialah yang me¬miliki kekuasaan dan bagi-Nyalah segala puji, Dialah Zat yang menghidupkan dan yang mematikan. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu."

9.
Wa laa haula wa laa quwwata illa billaahil-`aliyyil-`azhiim. Astaghfirullaahal-`azhiim.

"Dan tidak ada daya upaya dan kekuatan melainkan dengan proteksi Allah Yang Mahatinggi lagi Mahamuliua. Saya mohon ampun kepada Allah Yang Mahaagung. "

Kemudian sesudah itu Lanjutkan dengan membaca Do'a.

( Sumber : bacaansholatlengkap.com )Sumber https://www.armadaberkah.com

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Bacaan Wirid Dzikir Sesudah Simpulan Sholat Fardhu Lengkap Dengan Artinya"

Posting Komentar